I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство «Акціонерний комерційний банк «КИЇВ» 

2. Код за ЄДРПОУ емітента: 14371869 

3. Місцезнаходження: 01030, Україна, м. Київ, Шевченківський район, вул. Б.Хмельницького, 16-22 

4. Міжміський код, телефон та факс: 044,  235-40-20, факс 239-89-40

5. Електронна поштова адреса: StetsenkoAY@bank.kiev.ua  

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет: http://www.bank.kiev.ua

7. Вид особливої інформації: про подовження повноважень посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення

На пiдставi постанови Правлiння Нацiонального банку України вiд 24.06.2015 № 411 «Про вiдкликання банкiвської лiцензiї та лiквiдацiю Публiчного акцiонерного товариства «Акцiонерний комерцiйний банк «КИЇВ» (далi - ПАТ «АКБ «КИЇВ») виконавчою дирекцiєю Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб (надалi за текстом – Фонд) прийнято рiшення вiд 25.06.2015р. № 122 щодо запровадження з 25 червня 2015 року процедури лiквiдацiї ПАТ «АКБ «КИЇВ».

Уповноваженою особою Фонду на лiквiдацiю ПАТ «АКБ «КИЇВ» призначено юрисконсульта I категорiї вiддiлу супроводження виведення неплатоспроможних банкiв з ринку департаменту врегулювання неплатоспроможностi банкiв Кiчука Олега Iвановича строком на 1 рiк з 25 червня 2015 року по 24 червня 2016 року. Акцiями Банку не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Посада, яку ранiше обiймав: Уповноважена особа Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб на здiйснення тимчасової адмiнiстрацiї у ПАТ «АКБ «КИЇВ».

III. Підпис

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

 

Уповноважена особа Фонду гарантування

вкладів фізичних осіб на ліквідацію                                                                                                  Кічук Олег Іванович

ПАТ «АКБ «КИЇВ»                                                                           

 

26 червня 2015р.